หน้าแรก > Uncategorized > ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


  ให้นักเรียนค้นข้อมูลดังต่อไปนี้
   1.องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบใดบ้าง
   2.นักเรียนอธิบายถึงความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีกี่ประเภท
   3.นักเรียนอธิบายถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Advertisements
หมวดหมู่:Uncategorized
 1. กรกฎาคม 4, 2011 ที่ 2:27 pm

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

 2. ประภัสสร+ศิริวรรณ+ทิพ์วรรณ
  กรกฎาคม 7, 2011 ที่ 11:03 am

  1ตอบ 1.1ระบบคอมพิวเตอร์
  1.2อุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารข้อมูล(เป็นส่วนฮาร์ดแวร์)
  1.3ซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูล
  1.4โพรโทคอล (Protocol) คือข้อกำหนดหรือระเบียบวิธีสำหรับการสื่อสารข้อมูลแบบนั้นๆ
  1.5สื่อนำข้อมูล (Media) เช่น สายโทรศัพท์ หรือเคเบิลใยแก้วนำแสง หรือ คลื่นวิทยุ
  2ตอบ คือกลุ่มของคอมพิวเตอร์(Computer Network)(มากกว่าสองเครื่องหรือสองระบบขึ้นไป) ทีมี การเชื่อมต่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลถึงกันได้
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด 4 ประเภท
  ประเภทที่ 1 เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ หรือ แลน
  2 เครือข่ายบริเวณนครหลวง
  3 เครือข่ายบริเวณกว้าง หรือ แวน
  4 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  3ตอบ 3.1 ห้างค้าปลีกสมัยใหม่มีจุดชำระเงินหลายจุด แต่ละจุดมีเครื่องอ่านรหัสแท่งที่สามารถตัด สต็อกสินค้าที่ขายออกจากฐานข้อมูลสินค้าคงคลังได้ทันที
  3.2เครื่องเบิกถอนเงินสดอั๖โนมัติ หรือเครื่อง(atm) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับแวนที่มีเครื่องลูกข่ายคือตู้(atm)จำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ

 3. ปริศนา ลูกน้ำ มลฑา
  กรกฎาคม 7, 2011 ที่ 11:03 am

  1 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบใดบ้าง
  ตอบ 1.ระบบคอมพิวเตอร์
  2.อุปกรณ์เสื่อมต่อ เพื่อการสื่อสารข้อมูล ( เป็นส่วนฮาร์ดแวร์)
  3.ซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูล
  4.โพรโทคอล ( Protocol) คือข้อกำหนดหรือระเบียบวิธีสำหรับการสื่อสารข้อมูลแบบนั้นๆ
  5.สื่อนำข้อมูล ( media) เช่น สายโทรศัพท์ หรือเคเบิลใยแก้วนำแสงหรือคลื่นวิทยุเป็นต้น

  2.นักเรียนอธิบายถึงความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีกี่ประเภท
  ตอบ 4 ประเภท เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันมีหลายประเภท สามารถจำแนกได้ตามขอบเขตของการต่อเชื่อมว่าต้องการใช้ในระยะใกล้หรือระยะไกล ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้
  1. เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ ( Local Area Network ) หรือแลน (LAN )
  2. เครือข่ายบริเวณนครหลวง ( Metropoliten Area Network)
  3. เครือข่ายบริเวณกว้าง ( Wide Area Network ) หรือ แวน (WAN )
  4. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( lnternet)

  3.นักเรียนอธิถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ตอบ คือ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ ทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หลายๆคนสามารถทำงานร่วมกันได้ตามตัวอย่างต่อไปนี้
  1. ห้างค้าปลีกสมัยใหม่มีจุดชำระเงินหลายจุด
  2. เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ หรือเครื่อง (ATM )

 4. ศิลารัตน์
  กรกฎาคม 7, 2011 ที่ 11:07 am

  ๑.องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบใดบ้าง
  ตอบ 1. ระบบคอมพิวเตอร์

  2. อุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารข้อมูล(เป็นส่วนฮาร์ดแวร์)

  3. ซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูล

  4. โพรโทคอล (Protocol) คือข้อกำหนดหรือระเบียบวิธีสำหรับการสื่อสารข้อมูลเเบบนั้นๆ

  5. สื่อนำข้อมูล (Media) เช่น สายโทรศัพท์ หรือเคเบิลใยแก้วนำแสง หรือ คลื่นวิทยุ เป็นต้น
  ๒.นักเรียนอธิบายถึงความหมายของเครืข่ายคอมพิวเตอร์ และมีกี่ประเภท
  ตอบ คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์ (Computer Network) (มากกว่าสองเครื่องหรือสองระบบขึ้นไป) ที่มีการเชื่อมต่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลกันได้ โดยอาจมีวัตถุประสงค์ม่กกว่าการสื่อสารข้อมูลเพียงอย่างเดียว เช่น อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการประมวลผลข้อมูลร่วมกัน หรือมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน เป็นต้น
  เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์มี 4 ประเภท 1.เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่หรือแลน
  2.เครือข่ายบริเวณนครหลวง
  3.เครือข่ายบริเวณกว้าง
  4.เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  ๓.นักเรียนอธิบายถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ตอบ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หลายๆคนสามารถทำงานร่วมกันได้ ตามตัวอย่างต่อไปนี้ 1.ห้างค้าปลีกสมัยใหม่
  2.เครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ

 5. จุลจิตร /ณัฐวัฒน์
  กรกฎาคม 7, 2011 ที่ 11:16 am

  1.องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบใดบ้าง
  ตอบ 1.ระบบคอมพิวเตอร์
  2.อุปกรณ์เชื่อมต่อการสื่อสารข้อมูล
  3.ซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูล
  4.โพรโทคอล
  5.สื่อนำข้อมูล
  2.นักเรียนอธิบายถึงความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีกี่ประเภท
  ตอบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือกลุ่มคอมพิวเตอร์มากกว่า2 เครื่อง และมี 4ประเภท
  1.เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่
  2.เครือข่ายบริเวณนครหลวง
  3.เครือข่ายบริเวณกว้าง
  4.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  3.นักเรียนอธิบายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ตอบ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันได้ตามตัวอย่างต่อไปนี้
  1.ห้างค้าปลีกทันสมัย มีจุดชำระเงินหลายจุดเพื่อบริการลูกค้าได้รวดเร็ว
  2.เครื่องเอทีเอ็ม ซึ่งมีเครื่องลูกข่ายวางอยู่ทั้วประเทศ

 6. สถาพร
  กรกฎาคม 7, 2011 ที่ 11:20 am

  1.องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบใดบ้าง
  ตอบ 1.ระบบคอมพิวเตอร์ 2.อุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อการสื่่อสารข้อมูล(เป็นส่วนฮาร์ดแวร์)
  3.ซอฟต์เเวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูล 4.โพรโทคอล (protocol)คือข้อกำหนดระเบียบวิธีสำหรับการสื่อสารข้อมูลแบบนั้นๆ 5.สื่อนำข้อมู(media)เช่น สายโทรศัพท์ หรือเคเบิลใยแก้วนำแสง หรือคลื่นวิทยุเป็นต้น
  2.นักเรียนอธิบายถึงความหมายของเครือข่ายคอมพิมเตอร์และมีกี่ประเภท
  ตอบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีค่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท สามารถจำแยกได้ตามขอบเขตของการต่อเชื่อม ว่าต้องการใช้ในระยะใกล้หรือระยะไกลที่งานอยู่ในปัจจบันมีดังต่อไปนี้
  1.เครือข่ายในบริเวณเฉพาะที่(Localareanetwork) หรือ แลน(lan) 2.เครือข่ายบริเวณนครหลวง(metropolitan Area Network)
  3.นักเรียนอธิบายถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ตอบ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หลายๆสามารถทำงานร่วมกันได้ตามตัวอย่างต่อไปนี้
  1.ห้างค้าปลีกสมัยใหม่จะมีจุดรับชำระเงินหลายจุด
  2.เครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัตหรือเครื่อง(ATM)
  3.เครือข่ายบริเวณกว้าง(Wide Arda Network) หรือ แวน (WAN)
  4.เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (lnternt)

 7. เดชา เข็มมี เกรียงไกร เเซ่ซิม
  กรกฎาคม 7, 2011 ที่ 11:21 am

  องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบใดบ้าง
  1.ระบบคอมพิวเตอร์
  2.อุปกรณ์เชือมต่อเพื่อการสื่อสารข้อมูล
  3..ซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูล
  4.โพรโทคอล(protocol)คือข้อมูลกำหนดหรือระเบียบวิธีสำหรับการสือสารข้อมูลแบบนั้นๆ
  5.สื่อนำข้อมูล(media)เช่นสายโทรศัพท์หรือเคเบิลใยเเก้วนำเเสง หรือ คลื่นวิทยุเป็นต้น
  นักเรียนอธิบายถึงความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีกี่ประเภท
  1.เครือขจ่ายบิเวณเฉพาะที่(Local Area Network)หรือ(LAN)
  2.เครือข่ายบริเวณนครหลวง(Metropolitan Area Network)
  3เครือข่ายบริเวณกว้าง(Wide Area Network)หรือแวน (WAN)
  4.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต(lnternet)
  นักเรียนอธิบายถึงประโยนช์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์คือกลุ่มของคอมพิวเตอร์(Computer Network)(มากกว่าสองเครื่องหรือสองระบบขึ้ไป)ที่มีการเชื่อมต่อใหฟ้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ โดยอาจมีวัตถุประสงค์มากกว่าการสื่อสารข้อมูลเพียงอย่างเดียว เช่น อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการประมวลผลข้อมูลรวมกันหรือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ใช้ฐานร่วมกัน ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน เป็นต้น

 8. สุญารัตน์-อาทิตยา
  กรกฎาคม 7, 2011 ที่ 11:22 am

  1.ตอบ การสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้คือ
  1.ระบบคอมพิวเตอร์
  2.อุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารข้อมูล(เป็นส่่วนฮาร์ดแวร์)
  3.ซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูล
  4.โพโทคอล(Protocol)คือข้อกำหนดหรือระเบียบวิธีสำหรับการสื่อสารข้อมูลแบบนั้นๆ
  5.สื่อนำข้อมูล(Media)เช่น สายโทรศัพท์ หรือ เคเบิลใยแก้วนำแสง หรือ คลื่นวิทยุเป็นต้น
  2.ตอบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีหลายประเภท สามารถจำแนกได้ตามขอบเขตของการต่อเชื่อม ว่าต้องการใช้ในระยะใกล้หรือระยะไกล ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้
  1.เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่(Local Area Network) หรือ แลน (LAN)
  2.เครือข่ายบริเวณนครหลวง (Metropolitan Area Network)
  3.เครือข่ายบริเวณกว้าง(Wide Area Network) หรือ แวน (WAN)
  4.เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (lnternet)
  3.ตอบ ประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  1.ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ มีจุดรับชำระเงินหลายจุด
  2.เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ หรือเครื่องเอทีเอ็ม (ATM)

 9. วนาลี เจน เสาวลักษณ์
  กรกฎาคม 7, 2011 ที่ 11:26 am

  1. การสือสารข้อมูลมีองค์ประกอบ
  1.1 ระบบคอมพิวเตอร์
  1.2 อุปกรณ์ต่อเชื่อมต่อเพื่อการสือสารข้อมูล (เป็นส่วนฮาร์ดแวร์)
  1.3 ซอฟต์เเวร์สำหรับการสือสารข้อมูล
  1.4 โพรโทคอล (protocol) คือข้อกำหนดหรือระเบียบวิธีสำหรับการสือสารข้อมูลเเบบนั้น
  1.5 สื่อนำข้อมูอ (media) เช่นสายโทรศัพท์ หรือเคเบิลใยเเก้วนำเเสง หรือ คลื่่นวิทยุเป็นต้น

  2.เครือข่ายคอมพิวเตออร์ต่างๆ
  2.1เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่
  2.2เครือข่ายบริเวณนครหลวง
  2.3เครือข่ายบริเวณกว้าง
  2.4เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  3.ประโยชน์๋ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  1.ห้างค้าปีกสมัยใหม่ มีจุดสำหรับชำระเงินหลายจุดเเต่ละจุดมีเครื่องอ่านระหัดเเท่ง (bar code) ที่สามารถตัดสต็อกสินค้าที่ขายออกจากฐานข้อมูลสินค้าคงครังได้ทันที่
  2.เครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ หรื่อเครื่อง atm เป็นระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับเเวร์

 10. ไกรวิชญ์ ขาวสอาด
  กรกฎาคม 7, 2011 ที่ 11:27 am

  1.ระบบคอมพิวเตอร์
  2. อุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารข้อมูล เป็นส่วนฮาร์ดแวร์
  3. ซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูล
  4. โพรโทคอลprotoco คือข้อกำหนดหรือระเบียบวิธีสำหรับการสื่อสารข้อมูลแบบนั้น
  5. สื่อนำข้อมูล media เช่น สายโทรศัพท์ หรือเคเบิลใยแก้วนำแสง หรือ คลื่นวิทยุเป็นต้น
  1. เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ LOCAI Are network หรือ แลน LAN
  2. เครือข่ายบริเวณครหลวง metropoIitan area network
  3. เครือข่ายบริเวณกว้าง wide area network หรือ แวน wan
  4. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต Internet
  นักเรียนอธิบายถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือกล่มของคอมพิวเตอร์ computer network มากกว่าสองเครือหรือสองระบบขึ้นไป ที่มีการเชื่อมต่อให้สามรถสื่อสารข้อมูลถึงกันได้ โดยอาจมีวัตถุประสงค์มากกว่าการสื่อสารข้อมูล
  เพียงอย่างเดียว เช่น อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการประมวลผลข้อมูลร่วมกัน หรือมีการใช้ทรัพยากร่วมกัน เช่น ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ใช้เครืองพิมพ์ร่วมกัน เป็นต้น

 11. ปราการ อู่ตะเภา ศุภชัย ทับทิมทอง
  กรกฎาคม 7, 2011 ที่ 11:29 am

  องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบใดบ้าง
  1.ระบบคอมพิวเตอร์
  2.อุปกรณ์เชือมต่อเพื่อการสื่อสารข้อมูล
  3..ซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูล
  4.โพรโทคอล(protocol)คือข้อมูลกำหนดหรือระเบียบวิธีสำหรับการสือสารข้อมูลแบบนั้นๆ
  5.สื่อนำข้อมูล(media)เช่นสายโทรศัพท์หรือเคเบิลใยเเก้วนำเเสง หรือ คลื่นวิทยุเป็นต้น
  นักเรียนอธิบายถึงความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีกี่ประเภท
  1.เครือขจ่ายบิเวณเฉพาะที่(Local Area Network)หรือ(LAN)
  2.เครือข่ายบริเวณนครหลวง(Metropolitan Area Network)
  3เครือข่ายบริเวณกว้าง(Wide Area Network)หรือแวน (WAN)
  4.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต(lnternet)
  นักเรียนอธิบายถึงประโยนช์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์คือกลุ่มของคอมพิวเตอร์(Computer Network)(มากกว่าสองเครื่องหรือสองระบบขึ้ไป)ที่มีการเชื่อมต่อใหฟ้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ โดยอาจมีวัตถุประสงค์มากกว่าการสื่อสารข้อมูลเพียงอย่างเดียว เช่น อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการประมวลผลข้อมูลรวมกันหรือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ใช้ฐานร่วมกัน ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน เป็นต้น

 12. จำปี
  กรกฎาคม 7, 2011 ที่ 11:31 am

  1. องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบใดบ้าง
  ตอบ 1.ระบบคอมพิวเตอร์
  2.อุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารข้อมูล (เป็นส่วนฮาร์ดแวร์)
  3. ซอฟแวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูล
  4.โพรโทคอล คือ ข้อมูลกำหนดหรือระเบียบวิธีสำหรับการสื่อสารข้อมูลแบบนั้นๆ
  5.สื่อนำข้อมูล เช่น สายโทรศัพท์ หรือเคเบิลฬยแก้วนำแสงหรือคลื่นวิทยุเป็นต้น
  2.นักเรียนอธิบายถึงความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ตอบ คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์ (มากกว่าสองเครื่องหรือสองระบบขึ้นไป)ที่มีการเชื่อมต่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลถึงกันได้โดยอาจมีวัตถุประสงค์มากกว่าการสื่อสารข้อมูลเพียงอย่างเดียว เช่น อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการประมวลของข้อมูลร่วมกัน
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์มี 4 ประเภท 1.เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่หรือแลน
  2.เครือข่ายบริเวณนครหลวง
  3.เครือข่ายบริเวณกว้าง
  4.เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  3. นักเรียนอธิบายถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ตอบ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือทำให้ผู้ใช้คอมพิวหลายๆคนสามารถทำงานร่วมกันได้ตามตัวอย่างต่อไปนี้ 1.ห้างค้าปลีกสมัยใหม่
  2.เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ

 13. ศุภชัย ทับทิมทอง ปราการ อู่ตระเภา
  กรกฎาคม 7, 2011 ที่ 11:33 am

  1.องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบใดบ้าง
  ตอบ 1.ระบบคอมพิวเตอร์
  2.อุปกรณ์เชื่อมต่อการสื่อสารข้อมูล
  3.ซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูล
  4.โพรโทคอล
  5.สื่อนำข้อมูล
  2.นักเรียนอธิบายถึงความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีกี่ประเภท
  ตอบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือกลุ่มคอมพิวเตอร์มากกว่า2 เครื่อง และมี 4ประเภท
  1.เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่
  2.เครือข่ายบริเวณนครหลวง
  3.เครือข่ายบริเวณกว้าง
  4.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  3.นักเรียนอธิบายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ตอบ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันได้ตามตัวอย่างต่อไปนี้
  1.ห้างค้าปลีกทันสมัย มีจุดชำระเงินหลายจุดเพื่อบริการลูกค้าได้รวดเร็ว
  2.เครื่องเอทีเอ็ม ซึ่งมีเครื่องลูกข่ายวางอยู่ทั้วประเทศเครื่องลูกข่ายต่อธนาคารเชื่อมต่อกับเครื่องลูกข่ายเเม่

 14. ศุภชัย ทับทิมทอง ปราการ อู่ตระเภา
  กรกฎาคม 7, 2011 ที่ 11:37 am

  1.องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบ
  ตอบ 1.ระบบคอมพิวเตอร์
  2.อุปกรณ์เชื่อมต่อการสื่อสารข้อมูล
  3.ซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูล
  4.โพรโทคอล
  5.สื่อนำข้อมูล
  2.นักเรียนอธิบายถึงความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีกี่ประเภท
  ตอบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือกลุ่มคอมพิวเตอร์มากกว่า2 เครื่อง
  1.เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่
  2.เครือข่ายบริเวณนครหลวง
  3.เครือข่ายบริเวณกว้าง
  4.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Internte)
  3.นักเรียนอธิบายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ตอบ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันได้ตาม
  1.ห้างค้าปลีกทันสมัย มีจุดชำระเงินหลายจุดเพื่อบริการลูกค้าได้รวดเร็ว
  2.เครื่องเอทีเอ็ม ซึ่งมีเครื่องลูกข่ายวางอยู่ทั้วประเทศ

 15. ด.ช. จิรายุธ ด.ช. อำนาจ
  กรกฎาคม 7, 2011 ที่ 11:39 am

  1. องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบใดบ้าง
  1. ระบบคอมพิวเตอร์
  2. อุปกรณร์เชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารข้อมูล (เป็นส่วนฮาร์ดแวร์)
  3. ซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูล
  4. โพรโทคอล (protocol) คือข้อกำหนดหรือระเบียบวิธีสำหรับการสื่่อสารข้อมูลแบบนั้นๆ
  5. สื่่อนำข้อมูล (Media) เช่น สายโทรศัพท์ หรือเคเบิลใยแก้วนำแสง หรือ คลื่นวิทยุ เป็นต้น
  2. นักเรียนอธิบายถึงความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีกี่ประเภท
  1. เครือข่ายบริเวรเฉพาะที่ (local Area Network) หรือ แลน (LAN)
  2. เครือข่ายบริเวรนครหลวง (Metropolitan Area Network)
  3. เครือข่ายบริเวรกว้าง (Wide Area Network) หรือ แวน (WAN)
  4. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (internet)
  3. นักเรียนอธิบายถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1. ห้างค้าปลีกสมัยใหม่
  2. เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ

 16. ชลธิชา นภาลัย
  กรกฎาคม 7, 2011 ที่ 11:40 am

  1.ตอบ 1.ระบบคอมพิวเตอร์
  2.อุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารข้อมูล
  3.ซอฟต์เเวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูล
  4.โพรโทคอลคือข้อกำหนดหรือระเบียบวิธีสำหรับการสื่อสารข้อมูลเเบบนั้นๆ
  5.สื่อนำข้อมูล เช่นสายโทรศัพท์ หรือเคเบิลใยเเก้วนำเเสง หรือ คลื่นวิทยุ เป็นต้น
  2 ตอบ คือกลู่มของคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อให้สามารถสื่อสารถึงกันได้
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด 4 ประเภท
  1.เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่
  2.เครือข่ายบริเวณนครหลวง
  3.เครือข่ายบริเวณกว้าง
  4เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  3 ตอบ 3.1ห้างค้าปลีกสมัยใหม่มีจุดชำระเงินหลายจุด
  3.2เครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ หรือ ตู้เอทีเอ็มเป็นระบบเครือข่ายเเวน.

 17. ศิลารัตน์ จำปี
  กรกฎาคม 12, 2011 ที่ 1:46 pm

  วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จำพรรษา (“พรรษา” แปลว่า ฤดูฝน, “จำ” แปลว่า อยู่) พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นศาสนพิธีสำหรับพระภิกษุโดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม เริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

  ข้อปฏิบัติ
  การเข้าพรรษานั้นปรากฏในพระไตรปิฎกเถรวาท ซึ่งพระสงฆ์ในนิกายเถรวาททุกประเทศจะถือการปฏิบัติการเข้าจำพรรษาเหมือนกัน (แต่อาจมีความแตกต่างกันบ้างในการให้ความสำคัญและรายละเอียดประเพณีปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่น)

 1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: